2016 m. kovo 2 d., trečiadienis

"Armanjako šalis. Bastardas". VI skyrius. 2016-03-02


 
VI skyrius

 

- Tukai, šunie, tu kodėl terši mano kabaljero vardą? – pasidomėjau škoto, kai mes nukorėm geroką atstumą nuo susirėmimo vietos.

- Jokiu būdu, jūsų mylista. – Tukas jojo paskui ir kartu mankštinosi gleivos valdyme.

Padovanotą šalmą jis taip pat užsivožė ant galvos – taip  su juo ir jojo.

- Duodu tau paskutinį šansą prisipažinti, - apatišku balsu pabandžiau pasibelsti į jo sąžinę.

Kažkam daugiau neturėjau jėgų. Susirėmimas, vynas ir riebus kumpis nuteikė ramiam pasyvumui. Na ir tiesą sakant, nesipiktinau aš ant jo. Taip sau... paprasčiausiai liežuviu pamalt užsinorėjau.

- Nežinau apie ką jūs, jūsų mylista... – Tuko balsas buvo įtartinai malonus.

- Kas nudžiovė kumpį maiše? Tą, kurį nespėjo papjaustyti ant stalo... Ir nebandyk, šunie, išsisukinėti.

- Na, ar gi tai galima pavadinti vagyste? Vis tiek jie mums skolingi. Tegu sako ačiū, kad jūs taip kilniai su jais pasielgėte.

- Nedrįsk kišti savo knyslės į garbingųjų ponų reikalus. Na ir kaip tave pavadinti, gyvulį?

- Kaip? Pats gi Tuku užvadinot, - atsargiai atsakė škotas.

- Nevaidink durnelio... – Aš mostelėjau nuvydamas didelį vabalą, kuris ruošėsi mano beretę išnaudoti kaip nusileidimo aikštelę. – Tu lerdas. Bent jau pats save taip vadini. Tai yra, esi  iš kilmingojo luomo. Pats sakei, lerdai ir lordų palatoje posėdžiauja. O kartu dar ir bėglys vienuolis, kerėtojas... pats sakei – kaltino; ištvirkėlis, plėšikas, svieto perėjūnas ir dar pabaigai prie to viso rinkinio – vagišius. Gal tave priduoti kur reikia?

- Nereikia, - burbtelėjo Tukas. Aš jums dar praversiu.

- Na štai ir nežinau... pagalvosiu dar. Kaip tau ši dienelė?

- O-ch... – džiugiai prunkštelėjo Tukas. – Puiki dienelė, jūsų mylista. Jūs šiandien buvote nuostabus. Kaip jūs jį per tą šalmą! Aš net dorai suregėti nespėjau. Bum-bum-bum... ir jis jau ant žemės guli. Išmokysit?

- Pagalvosiu. Tu girdėjai, kaip aš tiems frankams sakiau, kad tu eskudero?

- Girdėjau, jūsų mylista, - džiaugsmingai atsakė škotas.

- Kodėl aš padariau nuodėmę meluodamas?

- Na... – Škoto balse džiaugsmo kiek sumažėjo ir jis susimąstė. – Kadangi... kad... frankai suprastų, kad aš turiu teisę būti šalia ir iš vis, kad prigesinti jų pasipūtimą.

- Na, kažkur panašiai taip ir yra. Ko nosį nukabinai?

- Na šiaip...

- Eskudero nori tapti?

- Na...

- Aišku. Tarnauk, o aš pagalvosiu. O kol kas, koks tu eskudero? Va, kumpį pavogei, gyvulį.

- Aš gi gero norėdamas... – susigėdo škotas.

- Gerais norais pragaras grįstas. Supratai? Priprask galvoti, prieš tai kaip daryti.

- Jūsų mylista, atrodo švieselė tolumoj. Ne kitaip, kaip prieglauda.

Priekyje, greitai užslenkančioje tamsoje, mirktelėjo blausi švieselė. Po kiek laiko prieblandoje pasirodė kažkokio statinio siluetas.

Priartėjus, šalikelėje pamačiau keletą nedidelių vienaaukščių pastatų aptvertų aukšta tvora iš plokščių akmenų. Šalia vartų ant stiebo buvo prikabinta maža lempelė, o patys vartai papuošti kriaukle, panašia į tas, kurias aš mačiau ant piligrimų.- Belskis...

Tukas nusėdo ir kelis kartus stipriai stuktelėjo durklo rankena per vartus, po to – dar kartą.

Už tvoros pasigirdo duslus šunų kauksmas, pasigirdo žingsniai ir žemas gergždžiantis balsas pasiteiravo:

- Kas trikdo keliautojų prieglaudą?

- Jo kilnybė ševalje de Segiur, - škotas užriaumojo tokiu balsu, tarsi už vartų stovėtų pats frankų rua.

- Ko jums reikia? – be jokios pagarbos pasidomėjo balsas.

- Poilsio, nakvynės ir vietos maldai, - atsakiau aš pats.

Tukas savo balsu gali taip išgąsdinti vienuolius, kad jie ant mūsų dar ir šunis užleis.

- Tai piligrimų prieglauda, o ne viešbutis, - ramiai atsakė balsas. - Be to, pas mus perpildyta. Išvykit...

Štai tau naujiena... Atrodo, kad vienuoliai kažkokios pagarbos kilmingiems kabaljero nejaučia. Ar aš per menkos giminės? Nesuprasi. Dominikonai... kažkas tokio pažystamo... taip, Dievo šunys, skaičiau... Vartus išlaužti, ar ką? Ne, negalima. Tada paskui mane dar ir dvasininkai vaikysis, o tai jau bus kur kas blogiau nei Pasaulinis Voras...

Staiga iš už vartų pasigirdo antro žmogaus balsas. Aiškiai vyresnio, bet stipresnis ir labiau pasitikintis:

- Kur keliaujate?

- Į Aragoną tarnauti Krikščioniškam tikėjimui prieš mahometonus, - kad suminkštintume vienuolius pasistengiau užmaskuoti savo tikslus dievobaimingais darbais.

- Kiek jūsų?

- Aš ir mano tarnas, ir keturi arkliai.

- Prieikite prie durų. – Vartuose atsidarė mažas langelis ir už jo, fakelo šviesoje, šmėstelėjo išblyškęs veidas.

Nematomi pašnekovai pasitenkino apžiūra. Sugirgždėję vartai atsidarė. Už jų stovėjo du vienuoliai ilgais, šviesiais abitais apjuostais plačiais odiniais diržais. Aukštesnis ir drūtesnis vienuolis kairėje rankoje laikė stiprią, bet nestorą lazdą, o dešine už pavadžio prilaikė gauruotą gargaliuojantį ir seiles leidžiantį šunį.

Kartu su juo – antrasis vienuolis, ūgiu žemesnis ir lieknesnis – atrodė gerokai vyresnis.

- Praeikite, - pagyvenęs parodė ranka į kiemą. – Arklius ir tarną palydės. O jus, ševalje, prašau kartu.

Tukui įsakęs pirmiausiai pašerti arklius, nulipau žemyn ir pasekiau paskui senį apžiūrinėdamas prieglaudą.

Kieme iš dešinės – ilgas žemas pastatas padengtas šiaudais, akmeninėmis sienomis, o šalia jo po stogine įrengti keli arklių gardai. Tušti. Tik kraštiniame melancholiškai žiaumojo šieną asilas... ar mulas, nežinau, šiuos gyvūnus mačiau tik per televizorių. Na ir tamsu buvo.

Iš kairės  - toks pat pastatas. Iš jo girdėjosi kelių žmonių galingi knarkimai... taip... piligrimai nakvoja...

Akmeninis namas centre, didesnis už likusius, sudarantis įspūdį, kad pastatytas ant senovinių, dar Romos laikų, jei ne ankstesnių, pamatų. Sienose blizga žėručiu stiklinti langai, kurie labiau panašūs į šaudymo angas.
Gebenėmis apaugusios sienos, stogas iš čerpių. Iškart aišku, kad čia įsikūrę vienuoliai, o ne piligrimai.

Kiek galėjau įžiūrėti prieblandoje, kieme švaru, keli takeliai išgrįsti netašytais akmenimis. Kažkur čiurlena upeliukas. Kažkodėl kvepia obuoliais ir kriaušėmis. Stengdamasis smulkiau į viską įsižiūrėti, pasukiojau galvą, bet saulė jau nusileido ir galėjau matyti tik patį kiemą.

Na ką... Pagal savo supratimą apie viduramžius, tikėjausi, kad bus blogiau. Purvo ir šiukšlių kieme nesimatė ir netgi atvirkščiai, viskas prižiūrėta. Gal taip tik vienuolynuose? Kiek aš suprantu, buityje vienuoliai visada buvo priekyje visų. Nežinau... Bet kol kas įspūdžiai neblogi, žiūrėsim toliau...

Senis atvėrė galingas, geležimi kaustytas duris ir įleido mane vidun.

Iš karto, prieblandoje – degė tik dvi aliejinės lempos - aš įžiūrėjau erdvią patalpą su dideliu, apdėliotu akmenimis židiniu ir  viduryje kambario stovinčiu stalu su suolais.

Didelėje sienos nišoje stovėjo medinė, visu ūgiu stovinti, meniškai išpjauta vyro su sutana ir ant jos užmesta pelerina vyro statula. Vyras rankose laikė lazdą su viršuje besibaigiančiu kryžiumi. Šventas kažkoks - Jėzų Kristų taip nevaizdavo.

Už stalo trys vienuoliai kažką valgo iš medinių dubenėlių. Į mus nekreipia nė mažiausio dėmesio.

Kambaryje kvepėjo ladanu ir žolėmis. O štai ir jos, palubėje džiūsta.

Kaip viskas įdomu, aš pirmą kartą vienuolyne. Ar tai ne vienuolynas, o vienuoliška prieglauda? Man skirtumas nesuprantamas, bet vis tiek įdomu.

Knygose apie viduramžius rašytojai ne visada aprašinėja buitį ir aplinką, kurioje vyksta veiksmas. Aš vaikystėje viską vaizdžiai įsivaizduodavau ir ko trūko nuo savęs pridėdavau, bet dabar įsivaizduoti nebuvo reikalo – viskas priešais mane, net pačiupinėti galima. Užgniaužiau savyje norą plekštelti per artimiausio vienulio tonzurą (v.p.: vienuoliška šukuosena)...

Velnias, kaip gi viskas įdomu...

Senis sekundei stabtelėjo prie statulos, persižegnojo ir pasuko į šoninį koridorių. Perėjo jį iki galo ir stumtelėjo duris.

Nedidelėje celėje su kukliu nukryžiuotuoju ant baltos sienos ir blausia lempele po juo, jis apsisuko į mane ir pasakė:

- Šlovė mūsų Viešpačiui Dievui, tu gyvas! Kur buvai prapuolęs, Žanai? Aš jau maniau – tave sučiupo.

Ot, štai taip! Jau ko - ko, bet tokio posūkio nelaukiau.

Ir ką atsakyti?

Vienuolis griežtu, sausu ir net asketišku veidu, nedidele, atidžiai pakirpta barzdele, akys protingos, žiūri kiaurai... taip ir norisi dūšią išlieti.

Taigi, žino bastardą, ir maža to, netgi laukia. O dienoraštyje apie tai nė žodžio. Na-a taip... išsiginti ir muštis į krūtinę, šaukiant, kad aš ne Žanas ir toli gražu ne d‘Armanjako bastardas, prasmės nėra. Jis gi mane pažino...

- Ne viskas vyko sklandžiai... „padre“... – pasistengiau atsakyti aptakiai ir be smulkmenų.

- Tu jau žinai, kas atsitiko su tavo tėvu?

- Taip, „padre“... Jis mirė...

- Jį klastingai užmušė. – Senio veidas iš pykčio persikreipė. – Įsakymą užmušti atidavė pats uzurpatorius. Be jokių abejonių!

- Aš žinau.

- Jį nubaus Dievas! – Senis piktai iškėlė į viršų rankas, o veide šmėžtelėjo laukinis įniršis.

- Aš neabejoju, kad taip ir bus, „padre“, bet dabar man norisi žinoti, ką toliau daryti. Visi planai sugriuvo, - pasistengiau nukreipti kalbą reikiama linkme.

Prakeiksmai ir bausmės ant Lui galvos – tai aišku gerai, bet pageidautina susiorientuoti žemiškuose reikaluose. Mano reikaluose. Pats aš šiame pasaulyje kaip kūdikis, o štai senis – kad nors kiek žinoti, kas jis - gali realiai išaiškinti kas čia prie ko ir nukreipti teisingu keliu. Ir pageidautina, kad tas kelias manęs nenuvestų ant ešafoto... arba kankinimo stulpo... velnias, kas gi jis? Ir bastardas nieko nesiruošia pasufleruoti...

2016-03-02
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą