2016 m. liepos 14 d., ketvirtadienis

"Armanjako šalis.Rutjeras". I skyriaus tęsinys. 2016-07-14

Nuo gergždinčio flamandų ir mosarabų (v.p.: isp. mozárabes, paversti į arabus, krikščionys perėmę arabiškas tradicijas) gerklių riaumojimo į dangų, nuo vargšų šveicarų, kurie žuvo naktiniame išpuolyje iš Noiso (v.p. vok. Neuss), pakilo būrys varnų.

Na, štai... Štai toks sėkmės ritualas. Tiesą sakant, tai aš nelabai įsitikinęs, kad sėkmės, bet taip tvirtino Johanas Gutenas – mano kapitonas. Rutjerų pulko kapitonas. O rutjerai – liaudis prietaringa. Bet rutjerais mes save vadiname tik siaurame rate – nelabai populiarus šiais laikais šis žodis: prieš šimtą metų pasistengė tikrieji rutjerai, kurie nesikuklindami į negyvenamas dykynes pavertė ištisus regionus. Bet po šimtamečio karo juos greit išnaikino ir, be statuto ir kai kurių papročių, kuriuos išsaugojo ištikimieji šios banditų brolijos adeptai, nieko nebeliko. Dabar mes brigandai, kompanjonai ir šiaip – galvažudžiai. Šie pavadinimai ir epitetai, viską apie mus ir pasako... Žodžiu, kaip tik mūsų nevadina, bet nuo to mes kaip buvo, taip ir likome paprasčiausiais samdiniais. Ir dar ilgai būsime.

- Peteri, senas ožį, tu ką čia dirbi? – griežtai riktelėjau ant kresno barzdočiaus, kuris paslapčiomis bandė įsibrauti tarp arbaletininkų.

- Tai jis vėl grobį užuodė... – pasigirdo iš rikiuotės. – Ir Frydricho gurguolės markitantes (v.p., it. mercatante, vok. Marketender – prekybininkas lydintis armijas ir kariuomenes. Markitantės – dažnai prostitutės arba palydovės)...

- Čionai! - mostelėjau.

Barzdočius kūprindamasis išlindo iš rikiuotės ir prie manęs priėjęs suklupo ant vieno kelio.

Aš pasukiojau galvą ir nepastebėjęs puolimą signalizuojančių vėlevėlių, supratau kad dar turiu laiko, tad griežtai, paprasčiausiais auklėjamaisiais tikslais, pasidomėjau:

- Peteri, tu kas toks esi?

- Ober intendantas (v.p. pranc. intendant – valdytojas, armijose tai reiškė karinio dalino ūkio reikalų tvarkytoją, tad šiuo atveju, tai būtų vyriausias pulko ūkio reikalų tvarkytojas/valdytojas), vyriausias virėjas Peteris van Riisas, pone leitenante! – Peteris pašokęs ir kumščiu sau trenkęs per krūtinę, šaunuolišku tokiu balsu, raportavo.

- Tai dėl kokios tokios iškruštos kumelės tu lendi į rikiuotę, kai privalai rūpintis ėdesiu, puodais ir virėjais? – Nutaisiau žvėrišką veidą, nors viduje vos nesikvatojau.

Labai sėkmingai savo būryje virėjo pareigybę, kuri labai tiko šiam, išmanančiam viską apie putrą, kepinius ir paštetus, barzdočiui, pavadinau.

- Tai, kad viskas jau paruošta, pone leitenante! – išpūtę akis išbliovė Peteris. – Valgis bus numatytu laiku! Česnakinis srėbalas bus. Aš keturis avinus ir pusvežimį iškovojau iš pačio šeštosios kuopos kondiukto (v.p. tų laikų burgundijos armijos kuopos vadas, kuris turėjo ir nedidelį štabą. Tų laikų kuopa vidutiniškai buvo skaičiuojama pagal žandarų skaičių – 100 žandarų (riterių), todėl atitinkamai karių skaičius siekė iki 1000 su arbaletininkais, ietininkais, trimitininkais , pažais ir t... Prie kuopos buvo priskirta viena kulevrina. Tačiau nuo 1471 m. iki 1476 m. kuopų sudėtis šiek tiek keitėsi, buvo išskirtos pėstininkų kuopos ir t.t.) kaptenarmuso (v.p. pranc. capitaine d'armes, kuopos puskarininkis atsakingas už proviziją, kai kada aprangą, ginklus ir ekipiruotę). Nesijaudinkite – pirštelius apsilaižysite. O jums, asmeniškai, žąsiną su...

- O Dieve šventas!

Netikėtai, šalia mano ober-intendanto kojų, jį visą aptaškydamas purvu, įsirėžė sviedinys. Intendantas kaip kokia žuvelė buvo nublokštas į artimiausią pelkę.

Arbaletininkų gretoje sugriaudėjo juokas ir kumščių bilsnojimas į pavezas – taip arbaletininkai pasveikino savo virėjo laimingą kulverstuką.

- Į rikiuotę! Užriaumojau. – Bet žiūrėk... jei tavo pagalbininkai su puodais nesusitvarkys – tris kailius nudirsiu... ir ne jiems, o tau!

Samdinių gretose pasigirdo pritariantis murmėjimas. Ir jie į savo rikiuotę įsileido virėją, kuris rankove bandė valytis savo purviną marmūzę.

Teisingai. Taip turi būti. Po mūšio – kariui nėra nieko geriau, kaip lėkštė tiršto, riebaus ir karšto viralo. Jau pačią pirmąją dieną, kai faktiškai tapau leitenantu, organizavau centralizuotą maitinimą – karštas valgis du kartus per dieną. Pradžioje toks mano elgesys kapitono Guteno veide iššaukė tik skeptišką šypseną, bet vėliau jis perėmė šią patirtį visai mūsų samdinių kompanijai.

Johanas Gutenas... Žmogus, kuris man davė naują gyvenimo tikslą, kaip, beje, ir žadėjo Saragosoje du metus atgal.

Iki šiol neturiu jokio supratimo, kieno dėka aš iš visai civilizuoto dvidešimt pirmo amžiaus buvau nublokštas į šį gūdų viduramžišką penkioliktą amžių. Kokios jėgos ir aplinkybės taip turėjo sutapti ar pasidarbuoti, kad mane, Aleksandrą Lemeševą, šalies sportinio fechtavimo trenerį įkūnytų bastardo Žaną d‘Armanjako, de Levardani ir Rokeberno vikonto kūne? Nežinau! Nors, tiesą sakant, jau nelabai apie tai ir mąstau. Dažniau net užmirštu, kas aš toks iš tikro...

Be to, aš jau ir taip save kelis kartus keičiau „pasiversdamas“ tai į pabėgėlį ševalje de Segiurą, tai į dabartinį save – arbaletininkų samdinių leitenantą ševalje de Driuoną. Kitaip tariant, kilmingasis gana didelės šalies paveldėtojas inkognito bastosi po Europos platybes, po galais...

Pirmąją persikėlimo dieną tai aš vos neišprotėjau, kai suvokiau, kur atsidūriau ir į ką įsikūnijau. Labai, žinote, man čia pasisekė...

Mano dvasia ar siela, nežinau, žodžiu, bekūnė sąmonė įkrito į bedvasį bastardo kūną, kuris buvo nuodėmingų Žano V d‘Armanjako konto ir jo tikrosios sesers Izabelės ryšių vaisus. Tėtušis dėl šio incidento tai buvo net du kartus atskirtas nuo bažnyčios. Na, bet tai jam nesutrukdė tapti vienu iš Visuotinės gerovės lygos lyderiu ir tuo pačiu - asmeniniu Lui XI priešu... Žodžiu jo nuodėmes prieš bažnyčią ir Prancūzijos karūną galima vardinti iki begalybės. Nors pati didžiausia tėtušio nuodėmė tai buvo laisvės ir nepriklausomybės troškimas savo šaliai. Atsiskirti nuo svetimų žemių gobšuolio karaliaus Liudviko, kurį už akių vadino Pasauliniu Voru – vaidinančio visos Prancūzijos, kad ją kur snukin, vienytoją.

Bet visa tai kaip ir menkniekis palygint su tuo, kad aš likau vienas prieš visagalį Lui. Po to, kai prancūzų kareivukai, vadovaujami jo Eminencija Žofrua, su žeme sulygino Lekturą, kurį gynė, ir kuriame žuvo grafas d‘Armanjakas, tapau niekam nereikalingas, be jokio užnugario ir be jokios paramos. O sušiktas Lui troško paskutiniojo laisvėje likusio Armanjakų giminės palikuonio mirties – tai yra, mano.

Bet aš išgyvenau. Ne be pagalbos, aišku... Atsitiktinumo dėka miške radau sulaukėjusį vienuolį, tiksliau – pabėgėlį vienuolį, kuris tapo mano ištikimu ginklanešiu – škotą Viljamą iš garbingojo Loganų klano pravarde Tukas. Jis buvo vienuolis, kurį Ošoje pasmerkė  mirti ant ešafoto už tokius menkniekius kaip žmogžudystė, vagystė, kerėjimas ir dar keletas nežymių prasikaltimų, už kuriuos, pagal viduramžiškus papročius ne tik karia, kerta galvą, skaldo kaulus ant rato, bet ir degina lėtoje ugnyje...

- Aš suspėjau? – Šalia manęs sustabdė savo žirgą ką tik paminėtas Tukas.

- Taip, puolimui dar signalo nebuvo. Na, kas ten?

- Visą atlyginimą iki paskutinio patardo atidavė (v.p. pranc. patard; smulkiausia sidabrinė senovinė Flandrijos, Brabanto ir Burgundijos moneta. XV a. 1 pranc. su buvo lygus 1 patardui)...
vyptelėjo Tukas, kuris mano būtyje derino arbaletininkų seržanto pareigas su ober-iždininko pareigomis, arba, kaip čia dar vadina – auditoriaus, kuris atsakingas už iždą, atlyginimą ir visus kitus piniginius reikalus. – Monetos jau po užraktu. Užplombavau ir sargybą pastačiau.

- Šaunuolis... Eik prie savų... tuoj prasidės, - paleidau škotą, kuris tiesiog švytėjo nuo pasitenkinimo savo apsukrumu ir mano pagyrimu.

Kunigaikštis vis tik įsiklausė į blaivų protą ir būtent prieš mūšį savo kariaunai išmokėjo atlyginimą, kurį spaudė jau apie pusę metų. Daugiau nei protingas žingsnis. Ypač žinant, kad su pagalbą apgultam Noisui apsireiškė Frydricho III, Šventosios Romos imperijos valdovo, kariauna. Tai buvo armija, kuri keturis kartus buvo didesnė už mūsų – Burgundijos kunigaikščio Karolio, pravardžiuojamu Drąsiuoju, armiją. Ir dabar šis kunigaikštis nusprendė vokiečiams suduoti ryžtingą smūgį... tik štai, prie tokio žodžio „ryžtingą“ – reikia pridėti ir „ir paskutinį“.

Tukas nulipo, perdavė vadeles tarnui, kuris iš karto su žirgu nuskuodė į užnugarį, ir, tinkamai pasitaisydamas arbaletą, atsistojo į rikiuotę. Sutinkamai su čia priimta kovine tvarka, arbaletininkų seržantas kovoja pėsčias. Ir čia jau aš nieko negaliu padaryti. Na ir nebandysiu. Ten jam pati ta vieta. Škotas šitos vietos net visus metus siekė, kol galų gale jį išrinko patys šauliai. Taip, pareigybė renkama, garbinga, su dviguba grobio dalia ir seržanto atlyginimu. Burgundų armijoje jam artimiausias atitikmuo  - dizanje, bet pas mus va taip, nors mes, kaip savarankiškas kovinis vienetas ir priskirti prie šeštosios ordonansinės (v.p. pranc. ordonnance, angl. ordinance – šiuo atveju tai tiesioginiu valdovo įsakymu įkurtas karinis dalinys - kuopa) Apaštalo Jono Teologo kuopos, kuriai vadovauja kondiukto Bernardo de Raveštaino.

Nestipriai pentinais paraginau Rodeną ir nekreipdamas dėmesio į dar vieną skriejantį sviedinį, kuris išarė žemę, išjojau prieš rikiuotę.

- Džiaukitės, niekšai. Atlyginimą išmokėjo! – pranešiau gerą naujieną ir vos spėjau prilaikyti žirgą, kuris nuo draugiško ir patenkinto aštuonių dešimčių galvažudžių riksmo, vos nepasibaidė.

Na, dabar aš jau ramaus ir patenkintas. Mano erelių po karštos kovos laukia karštas valgis ir skambančia moneta atseikėtas atlyginimas. O tai reiškia, kad be vyno ir atsipalaidavusių markitančių vyrukai neliks. Rutjerams tai pats geriausias stimulas greit priešus apšerti strėlėmis ir juos pavertus į ežiukus pasiimti trofėjus ir grįžti į stovyklą. Geresnio nė nesugalvosi.

Na, kur gi ten Šventosios Romos imperijos kariauna, kuri išdrįso stoti skersai kelio mūsų samdytojui Karoliui Drąsiajam? Suplėšysim į gabalus ir nusispjaut, kad jų keturis kart daugiau... Ar penkis kart?

Na-a, taip... liūdna. Visai savisaugos instinktą praradau ir įsigyvenau į savo vaidmenį... Pradžioje tai taip nebuvo...

Po to, kai mane pernešė į bastardo kūną ir aš susitvardžiau su tokiu nemenku šoku, iškilo klausimas... amžinasis klausimas, kurį klasikai uždavė ir išvartė kaip tik netingėjo – „o ką daryti?“. Ką, po velnių, daryti visiškai šiai epochai nepritinkančiam dvidešimt pirmo amžiaus žmogui?

Nežinojau...

Po ilgų ir kankinamų dvejonių ir sapalionių, nusprendžiau pratęsti bastardo ir jo palaido tėtušio žygius. Kažkodėl aš visomis savo kūno ląstelėmis ėmiau nekęsti frankų rua. Ne kitaip, kaip paveldėjau iš bastardo. Nors ir buvo, tiesą sakant, dėl ko. Voras pasirodė kaip šlykštus niekšelis. Viskas, ką nedoro mano laikų istorikai taip mielai kalbėjo apie Joną Rūstųjį, tas tinka ir tam frankų rua Lui XI.

Bastardas turėjo vykti į Aragoną pagalbos pas tenykštį Joną II, Žaną II ar kitaip, ispaniškai - Chunaną II, Aragono, Valensijos, Sicilijos, Neapolio, Navaros valdovą ir Barselonos grafą. Aiškiai suprasdamas, kad bent kažkokių perspektyvų turiu tik tol, kol gyvas mano tėvas, pasukau į Ispaniją, bet jau kitądien sužinojau, kad vėlu. Lekturą užėmė, o tėvą kareiviai suplėšė į gabalus – greičiausiai to paties Voro įsakymu, nors oficialiai Armanjakui buvo dovanota garbinga kapituliacija ir teisė netrikdomam keliauti į Lui dvarą ir pateikti savo pasiteisinimus...

- Tuoj duos įsakymą puolimui! – šalia manęs sustabdė arklį mūsų kompanijos kapitonas Johanas Gutenas.

- Ačiū Dievui, vakaras jau. – Nutraukiau savo prisiminimus ir ietimi bakstelėjau į dangų, kurį dengė švininiai ir sunkūs debesys. – Bliko tik kokios keturios valandos šviesios dienos.

- Tu gi žinai Karolį... – prilaikydamas trypčiojantį andalūzų eržilą vyptelėjo Johanas, - galėjo šiandien ir visai nepradėti. Jis tik ką baigė savo dvarininkėlių pašventimo į riterius ceremoniją.

Mūsų kapitonas, galbūt dėl savo plebėjiškos kilmės, kilmingųjų ne itin mėgo. Aš buvau būtent ta reta išimtis, kuri tik pabrėžė šią taisyklę.

- Žeromą de Biusi jis taip pat įšventino? – susidomėjęs paklausiau.

- Na, o kaip gi; tik, po to, kai tu jam dvikovoje dryžiais paleidai koją, į ceremoniją jį atnešė ant neštuvų. Jis dar ilgai pats nevaikščios! – nusijuokė Gutenas, bet greit surimtėjo. – Bet visa tai tik paprasta tuštybė, Žanai. Žiūrėk... Mes judam paskui mūsų kuopą dešiniajame antros batalijos flange ir bandysim nuo jų neatsilikti. Tikslas – štai ta aukštumą su artilerija prieš imperatoriškąjį vagenburgą (v.p. vežimų miestelis –gurguolės ir kariaunos stovykla). Nors aš jau panašu, kad numanau, kaip viskas vyks...

- Paskui raituosius žandarus mes nespėsim, - niūriai patvirtinau, - šie išsišokėliai nulėks kapoti doičių.

- Būtent. Bet mes turime pasistengti. Matai, tie smirdžiai jau stengiasi... – Johanas parodė į lombardų kanonierius (v.p. pranc. canonnier, canon — patranka], patranką aptarnaujantis kareivis, artilerijos eilinis), kurie kaip tik iššovė iš savo serpentinų, ir su viltimi pridėjo: - Gal jie viską ir užbaigs?

Nemėgsta flamandai lombardų – sako, kad jie smirda. Tai unikalus pastebėjimas, ypač turint galvoje, jog visa Burgundijos armija dabar smirda kaip viena milžiniška banda kiaulių. Na ir aš, vakare, visai nebesiskiriu nuo europos didžiausių nevalų – anglų. Bet aš jau bent kas vakarą prausiuosi ir verčiu praustis visus arbaletininkus. Mosarabams, beje, to priminti ir versti nereikia – prausiasi ir ryte, ir vakare. Jie atvykę iš maurų Ispanijos, o šiame laike saracėnai su savo pagarba asmeninei higienai - visos planetos priešakyje. Bet, kaip ten bebūtų, visa tai, taip sakant, viduramžių realijos. Jau pripratau.

Žvilgtelėjau į artileristų poziciją...

Tiesą sakant mūšis tai jau prasidėjo. Burgundijos kunigaikštis į vokiečių vagenburgo pusę išrideno visas patrankas, kurias galėjo išridenti nepakenkdamas Noiso apgulai, ir šios dabar savo galimybių ribose bandė išakėti Frydricho stovyklą. Abejoju, kad sėkmingai, nes jokios panikos ar neįprasto judėjimo toje pusėje nemačiau.

Vokiečių artileristai, aišku, bandė atsiloti, bet taip pat beveik be naudos. Tiesą sakant vokiški jie buvo tik nominaliai – greičiausiai tai lombardai. Šie žmogučiai samdosi visiems, kas tik moka ir dažnai kariauja vienas prieš kitą. Taip pat samdiniai turintys savo istoriją...

- Jo... Lombardai, kaip visada, pradeda, o už juos visada baigiam mes, - nusijuokiau. – Tu doičių barkas Erfto deltoj matai?

- Na taip. – Johanas pridėjęs ranką prie akių pažvelgė ton pusėn. – Na ir ką?..

- Turiu nedidelį užmanymą... Aš jau pasirūpinau, bet matysim, kaip čia viskas pasisuks...

Tuo tarpu Burgundijos armiją apskriejo metalinis kauksmas.

Trimitininkai signalizavo puolimą.

Į viršų pakilo vėliavos ir milžiniška Burgundijos kavalerijos masė pajudėjo. Iš pradžių lėtai, po to, blizgėdami ir blykčiodami iššveistais ir nupoliruotai šarvais, prabangiais plunksnų sultonais ir ryškiomis vėliavėlėmis, vis greičiau ir greičiau, plieninė lavina nuvilnijo link Frydricho armijos.

- Trimituok... – mečiau komandą trimitininkui ir truktelėjau žirgą. 

2016-07-14

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą