2016 m. rugsėjo 7 d., trečiadienis

"Armanjako šalis. Rutjeras". XIII skyriaus tęsinys. Armanjakas - 2. 2016-09-07.
Ir vis tik – koks įžūlumas?!
- Kaip pasakysite, ponas barone. – Žydas vos matomai šyptelėjo ir jau visai dalykiškai pasiteiravo: - kokia išpirkos suma?
Štai taip jau arčiau kūno... tai yra reikalo. Visada žavėjausi žydų dalykiškumu. Bet tai nereiškia, kad aš nedalykiškas. Nagi-nagi... dabar ir pažiūrėsim...
- Kol kas kalbėsim ne apie kainą, Izaokai. Jos gali ir visai nebūti...
- Kaip tai gaili nebūti? – apsimestinai nustebo žydas. – Kainą turi viskas.
- Jei yra ką įkainoti... – pareiškiau pabrėždamas paskutinį žodį.
Tai turėjo reikšti – pinigai labai reikalingi, bet derybos gali nutrūkti... vos-vos ant plauko kabo.
Izaokas regimai sunerimo, bet išoriškai to niekaip neparodė, o tik klausiamai kilstelėjo galvą.
- Deja, bet apie Rafos išdaigas sužinojo Burgundijos karūnos valdininkai... – liūdnai tęsiau. – Tad dabar pats supranti...
- Vai... ai... negi dabar neturim jokios išeities? – Žydas palingavo galvą ir net per gomurį paplekšnojo liežuviu. Tai labai-labai liūdna, aišku, bet...
- Aš, žinoma, galiu pasistengti... – išraiškingai nutilau.
- Patikėkite, jūs būsite gausiai apdovanotas! – Izaokas taip energingai užkinkavo savo galvą, kad net kepurė nulėkė ant žemės. – Patikėkit, jūsų mylista, Rafaelis vienintelis Cimlerio paveldėtojas.
- Aš tai suprantu, Izaokai... – nelauktai net pačiam sau, griežtai pareiškiau. – Bet aš dar suprantu, ir tai, kad tavajam Jofeliui, kokia jo ten pavardė, likti visiškai be paveldėtojo. Iš to išgamos nieko gero nesigaus. Jo galas vis tiek vienas.
Izaokas tylomis ir matomai puikiai suprasdamas manuosius žodžius, tik skėstelėjo rankomis.
- Prekyba krikščionimis – tai tik gėlelės. Tyrimas be jokios abejonės atras ir ryšius su erezija, ir uždraustų apeigų organizavimą ir krikščioniško tikėjimo išdavystę. O toliau tai pats supranti, ant laužo nužingsniuos ir Rafas, ie Jofė... Tęsti?
- Ponas barone! – maldaujamai sudėjo rankas Izaokas. – Ši misija man labai svarbi. Būtent man.
- Tau?
- Patikėkit...
- Tikiu, Izaokai, tikiu... – susimąsčiau. – Tavimi tikiu. Tiek jau to, pabandysiu pagelbėti. Tik vardan mūsų pažinties.
- Viską ką tik pageidausite... – Žydas su palengvėjimu atsiduso.
- Visko aš nepageidauju... visko man nereikia. – Paėmiau į rankas popieriaus lapą ir permečiau akimis jame surašytą sąrašą. – Penkiasdešimt...
- Penkiasdešimt? – perklausė Izaokas. – Ko penkiasdešimt?
- Tūkstančių, aišku... – kaip įmanoma maloniau šyptelėjau. – Pilnaverčių auksinių guldenų.
- Jokiu būdu! – sukrėstas sušuko žydas. – Neįmanoma, jūsų mylista. Kaip Dievą myliu, neįmanoma...
Netikėtai pertraukdamas Izaoko kalbą, pasigirdo beldimas į kajutės duris. Po šūktelėjimo, kad galima įeiti, įvirto Vilemas, kuris žemai nusilenkė ir džiaugsmingai raportavo:
- Viskas atlikta, ponas kapitone. Visi trys baigti. Ir pakyla, kaip priklauso, pastatyta. Rafai taip pat. Tupės kaip paukšteliai ant tupyklos.
- Kas tie „trys“? – perklausiau.
- Taigi kuolai, kapitone. Viskas labai tvarkingai atlikta. Tik bėda ta, jog nežinome kokio aštrumo tie kuolai turi būti... – Vilemas suglaustais pirštais parodė trikampio formos figūrą. – Taigi jei ant smailo tupdysim, per kokią valandą nusibaigs, o jei ant buko, tai ir dienelę pratempti gali.
Aš sužnairavau į Izaoką ir vos nenusijuokiau. Labai jau laiku profostas pasirodė. Geriau net nebūčiau sugalvojęs. Ir, beje, aš jo apsireiškimo, Dievaži, nelaukiau. Aš apie tą būsimą egzekuciją net užmiršęs buvau. Ir štai – priminė...
Izaokas garsiai žagtelėjo ir garsiai nulijo seilę.
- Aštrius, Vilemai, aštrius. Mes juk ne kokie žvėrys... – leptelėjau nerasdamas kitų žodžių ir išstūmiau profostą lauk.
Izaokas įsistebeilijo į mane savo liūdnomis akimis, kuriose atsispindėjo ir gera dalis baimės.
Na... taip... matomai šis žydas už Rafos išgelbėjimą buvo išsiderėjęs gausias magaryčias. O ko gi dar taip jaudintis?
- Jūsų mylista... – Izaokas ištiesė į mane rankas. – penkiasdešimt tai labai daug! Tokiai sumai surinkti reikės ir viso pasaulio žydų... o tai labai ilgai užtruks...
- Ir ką jūs siūlote?.. – nusivylęs nuobodžiaujančiu balsu paklausiau.
- Dvidešimt. Išmokėtume per pusmetį! – Tvirtai pareiškė žydas. – Galime prekėmis! Vergais! Kuo tik panorėsite!
- Vėl vergais?! – užrėkiau ir trinktelėjau delnais į krėslo ranktūrius. – Visai apspangote! O dabar klausyk atidžiai!..
Po valandos  su nedideliu trupučiu, derybos baigėsi. Įpyliau vyno ir jėga įspraudžiau bokalą į Izaoko rankas.
Nesuprantu ko jis tai tirta?.. Na parėkiau aš ant jo... na espada pamojavau... na... kepurę nutrenkiau... betgi tai aš ne piktai. Galima sakyti – visa mylinčia širdimi. Vis-tik, ne svetimas gi žmogus. Ko gi manęs bijoti?
- Gerk... o tai tu, kaip koks ne žydas...
- Žydas, jūsų mylista. Konversas, po galais... – ir vienu mauku, kartu apliedamas ir savo barzdą, susipylė bokalo turinį į save. – Na bet jūs ir deratės, jūsų mylista...
- Taigi... – patenkintas šyptelėjau ir taip pat gurkštelėjau vyno. – Kaip ten tu sakai tuos dailininkus, kurie man pilį išpaišys, vadina?
- Van Akenai, jūsų mylista. Geri meistrai. Ypač jaunesnysis – Jeronimas, - perspektyvus. Jie visai netoli gyvena. Hertengebose (v.p. ol. Hertogenbosch). Mes jiems buvome suteikę kreditą, tad jie dabar mums skolingi...

- Dar kartą miesto pavadinimą pasakyk... – nutraukiau Izaoką.
Kažkas tokio pažystamo šmėstelėjo atmintyje. Hertengebose... Hertengebose... Jeronimas...
- Hertengebosas... – nustebęs sužiuro į mane žydas. – brabantai sutrumpintai jį dar vadina „Den Bosch“...
- Jeronimas iš Boscho... Velniai griebtų! (v.p. ol. Hieronymus Bosch; tikrinis - Jheronimus van Aken. 1450–1516. Olandų dailininkas. Siurrealistas – tikslaiu XX a. siurrealistai jį laikė šios krypties pradininku. Autentiškais patvirtinti 25 paveikslai. )
- Jeronimas Boschas!.. Čia tai geras... Cha... ir dar kartą ch-cha – mano pilį išpaišys vienas iš mylimiausių viduramžių dailininkų! „Žemiškųjų malonumų sodų“ ir „Švento Antano gundymas“ autorius. Tiesa, viso to jis dar nenupiešė, bet... bet tai vis vien kažkoks pokštelis... Mano pilyje visa tai nupieš! O tada ir mano pilis taps j-UNESCO paveldu! Nors griūk aukštielnyks!!!
- Galim ir ką nors geresnio paieškoti... Garsesnio... –mano veide perskaitęs audringas emocijas Izaokas baugščiai sušnabždėjo.
- Nereikia! – tvirtai pareiškiau. – Tegul jie ir būna. Aš gi ne visiškas tuščiagarbis...
Tikras pokštas! Jau po visų šių pokštų, tik Leonardą da Vinčį beliko susitikti. Ir viskas. O ką? Berods šis draugužis kažkur po Europą bastosi. O ir aš vietoje nesėdžiu – žiūrėk ir neprasilenksim... Nors ką aš toks nemokša apie jį žinau? Gal šiuo metu kur giliai įlindęs kuria ir niekur judėt nesiruošia...
- Kchmm... – delikačiai kostelėjo Izaokas.
- Ką?
- Reikėtų kai kuriuos momentus apkalbėti dalyvaujant mano draugui, jūsų mylista.
- kokius?
- Kaip čia jums pasakius... – Žydas kiek patylėjo. – Na... tai, kad jūs, dengiant Cimlerio skolą,  sutinkate turėti reikalus tik su manimi. Ir aš viską jums tieksiu. Ir net skolos padengimo apskaičiavimai bus vedami tik su manimi.
- Puiku, - sutikdamas linktelėjau.
Tiesą sakant, tai man jokio skirtumo. Nors kitą vertus - Izaokas ne svetimas, o ir uždirbti nori. Na ir liaudis, blyn... Na ir gerai...
Kol suderėjome ir apsvarstėme visus kitus niuansus, praėjo dar valanda. Žydai įsipareigojo nedelsiant, kai tik atvyks į Antverpeną, nedelsiant pakrauti laivą. Na ir darbininkų, kurių reikėjo visai ne mažai, ieškos. O reikės ir akmentašių, stogdengių, mūrininkų, dailidžių, baldininkų ir paprasčiausių juodadarbių.... na ir kitų visokių specialistų. Net varžtų ir veržlių specialistų. Taip, taip – jums nepasigirdo. Sriegimas šiais laikas vyksta gana specifiniu būdu: išlieja strypą, apsuka įmyrkytą siūlą ir pagal šio paliktą pėdsaką paprasčiausia dilde išdildo sriegį. Siaubas...
Žodžiu, vien tik būtinojo krovinio pakrovimui ir atplukdymui – sueis ne mažiau mėnesio. Net nenoriu spėlioti, kiek truks pati statyba. Vienareikšmiškai – ilgai. Ir užmojai grandioziniai.
Pirkliai išvyks rytoj ir juos lydės damuazo Loganas su dešimčia šaulių. Škotas iš Cimlerio priims skolos raštą, kuris bus įformintas pagal visas taisykles ir praneš vietininkui apie apsivogusį valdytoją. Ir jau jam grįžus į Guteną, jei mane viskas tenkins – Rafą paleisiu namo.
Na... taip... bet viena smulkmenėlė ne kokia - rytoj man pačiam teks dėl vestuvių derėtis. Dar tas rūpestėlis... Na ir Brungilda, aišku, bus nusiminusi. Bet nieko nepadarysi... Užtat Tukas jai vestuvinę dovaną iš Antverpeno parveš.
Žodžiu, viskas išsisprendė kuo puikiausiai... mano naudai, aišku. Na, bet ir žydai atrodė visai patenkinti. Be visa ko aš jiems dar pardaviau iš šebekos krovinį – nemenką pinigėlį gavau ir suderėjau su Izaoku, kad šia linkme bendradarbiausim ir toliau... Na, manau suprantama apie kokias prekes kalbu. O, kad toks krovinys dar bus – ta jau be jokių abejonių.
 

2016-09-07
 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą