2016 m. birželio 2 d., ketvirtadienis

"Armanjako šalis. Bastardas". XV skyriaus pabaiga. 2016-06-02
Aplink gurguolę, dėvintys geras puskirases ir apsiaustus su baronienės herbu, išsibarstė arbaletininkai.
Ant kelio mindžikavo koks dešimtis raunsi žirgų su šarvuotais raiteliais (v.p.: V.Europoje iš esmės buvo trys kovos žirgų-arklių rūšys. Destrieriai (destrier) – patys brangiausi ir vertingiausi, sunkiasvoriai riterių kovos žirgai, kurie naudojami tik kovai; Kaurseriai (courser) – taip pat sunkiasvoriai, tačiau eiklesni ir grakštesni, buvo naudojai kovai, kurioje reikėjo didesnės ištvermės ir eiklumo, ir dar kai kada medžioklėje; ir Raunsi (rouncey) žirgai – jie buvo pigesni, naudojami mūšyje, kelionėje, medžioklėje, solidžiai palydai, garbės palydai, kai kada specializuoti tik kovai ar tik medžioklei; visi šie kovos žirgai nešuliams ar prie kokių ūkio darbų naudojami nebuvo; kiti - "Palfrey" ir "Hobby", buvo universalesni ir platesnės paskirties žirgai/arkliai).
Viskam vadovavo apsišarvavęs kastenbrusto tipo šarvais (v.p. XV a. vidurio vokiški gotiško tipo šarvai - kastenbrus, kurių ypatumas, kad krūtinę saugant kirasa buvo sudaryta tarsi iš dėžučių – kai kada buvo monolitinė, o kai kada „dėžutės“ tik suvirintos ar sujungtos ir ilgas metalu kaustytas šarvuotas sijonas;
beje, juos dažnai lydėdavo ir specifinis apvalus baceneto tipo šalmas, dar vadinamas „grand bascinet“,
kuris turėjo antveidį ir rėmėsi į pečius. Sprendžiant iš rašytinių šaltinių, jie buvo labai populiarūs, tačiau išliko jų itin mažai), pagyvenęs kabaljero, kuris įsakymus atidavinėjo valdingu ir gerai pastatytu balsu.


- Vikonte, prašau atleidimo už mano šypseną. – Baronienė vėl vos neprunkštelėjo. – Aš juokiuosi ne iš jūsų, o iš pačios situacijos. Dar niekada neteko vogti vyrų. Ir dar tokiu įdomiu būdu.
- Viskas kada nors būna pirmą kart... – atsakiau ir nustūmiau tuko ranką su gertuve. – Atstok, damuazo. Aš, kol buvau trankomas šioje dėžėje, įsigudrinau išgerti visą vynmaišį.  Gert tai tikrai nebenoriu. Kas su arkliais?
- Viskas tvarkoje, monsinjore, galima nors dabar pat joti... Bet tik... – Tukas užsikirto ir akimis parodė į mano koją.
- Na-a... – Maža to, kad koją skaudėjo lyg badomą įkaitinta geležimi, tai dar atsivėrė ir žaizda. Šosai nusidažė kraujo lašeliais. Na taip, keliauninkas dar tas. Na ir Tukas vos ant kojų stovi, išbalęs kaip lavonas: matomai sutrenkta galvelei jojimas nepatiko.
- Vikonte, leiskite paklausti, o kur jūs susiruošėte vykti? – baronienė paėmė iš tarnaitės taurę  ir pabandžiusi lūpomis, pritariamai linktelėjo.
- Į Aragoną, ten pas mane neatidėliotini reikalai. Beje, priimkite mano nuoširdžią padėką už pagalbą ir rūpestį...
- Dar palaukite dėkoti. – Baronienė gracingai mostelėjo rankele ir tvirtai pareiškė: - Spėsite. Aš jūsų dar niekur nepaleidžiu.
- Kaip suprasti?
- Paraidžiui. – Karmena de Prejolė liksmai sužaibavo akimis. – Kviečiu jus pasisvečiuoti mano pilyje iki pilno sveikatos atgavimo.
- Dėkingas už pakvietimą...
- Nesugalvokite atsisakyti! – Baronienė buvo kategoriška. – Jūs nepajėgus tęsti kelionės.
Na taip... aš dabar ir ant arklio neužsikabaročiau. Bet gal dėl padorumo vertėtų pasilaužyti.
- Senjora baroniene, - prie mūsų prišuoliavo tas pats pagyvenęs kabaljero ir, sutramdęs žirgą, lengvai liuoktelėjo žemėn, - kelyje pasirodė geras tuzinas raitelių. Pilna žingine juda mūsų pusėn. Ką įsakysite?
- Pasitikti! – trumpai pasakė Karmena. – Pirmiems nešaudyti. Pirma išsiaiškinkite, kas jie tokie.
Arbaletininkai , paklusę gautam įsakymui, pertvėrė kelią dviem eilėm, o raiteliai, nuleidę antveidžius, susigrupavo į koloną.


Pati baronienė liko sau ramiai sėdėti krėsle ir į parengtį nekreipė net menkiausio dėmesio. Tiesą sakant ir buvo teisi. Jos palydai, dešimt su puse raitelių, net jei sunkiųjų, didelio pavojaus nekėlė. Arbaletininkai juos paklos dar tik priartėjus, o raiteliai pribaigs.
Bet vis dėl to: kokia laikysena! Jokio jaudulio...
Ant kelio greit išaugo dulkių debesis. Pasigirdo išrėkta komanda, ir pakilo paruošti šūviui arbaletai. Raiteliai nuleido ietis...
Po velnių... O gal tai vejasi mane? Po velnių! Ir tfu! Visai nervai pakriko.
Įžiūrėjau, kad pirmasis raitelis tai senešalis de Balzamonas ir, padėjęs į šoną arkebuzą, lengviau atsikvėpiau.
Būrys sustojo per atstumą ir nuo jo atsiskyrė tik senešalis, kuris greit pasiekė mus. Nušoko žemėn, mosikuodamas berete nusilenkė Karmenai:
- Aš jos didenybės pavedimu. Man reikia pakalbėti su vikontu de Lavardanu, de Rokebrenu.
- Roberai, Roberai... Jūs gi vaidindamas arkliuką, mane dar mažą ant kaklo nešiojot. Prašau be to oficialumo. Jūs tikrai nepataisomas. Vykdykite savo pavedimą. – Baronienė įsakė visiems atsitraukti.
- Žanai, jos didenybė Magdalena man pavedė jums įteikti štai šitą. – Senešalis man į rankas įdavė į audinį suvyniotą nedidelę dėžutę. – Pažiūrėsite po to, o man reikia skubiai grįžti. Aš taip pat turiu jums dovaną. Laikykite.
Roberas iš per petį permesto krepšio išžvejojo ilgą ritinį. Išvyniojau ją ir pamačiau ilgą kardą juodose, kaustytose tamsintu auksu makštyse.
Ot tai bent, geras... Tai gi talvaras (v.p.: talwar, indiškas, mongolų kilmės lengvai lenktas, apie metro ilgio kardas. Kai kada buvo daromos išilginės įpjovos, kuriuose buvo laisvai judantys metaliniai rutuliukai “moti-dawati”, kurie kertant priduodavo papildomai jėgos smūgiui; nors pačioje indijoje žodis “talvaras” gali būti naudojamas kaip bendrinis, apibūdinant bet kokio tipo kardą ar kalaviją. Kai kada talvarai literatūroje priskiriami prie kalavijų)!
Garsusis indiškas kardas! Iš kur jis pas jį?! Pagal diską ant rankenos matosi – nesupainiosi, kad indiškas. Dar būna, kad į geležtį įkausto lengvai riedančius metalinius rutuliukus – rezultate - tikrai baisus smūgis. Ištraukiau iš makštų ir pasvėriau delne. Idealus balansas! Kaip kardas, gal kiek sunkokas, bet ne sunkesnis už mano espadą. Apie metro ilgio, išlenkimas saikingas ir tiesioginis dūris vaisai įmanomas – ne kaip turkiško kiličiaus (v.p. turk. - kılıç).
Geležtis pilkšvai melsva, su charakteringu damasko plieno raštu ir menišku arabišku ornamentu per visą ilgį. Rankena su kryžma, kurios galiukai sustorėja ir vytu, virškrumpliniu lanku. Graviruotė, tai akių neatplėši... Net neįsivaizduoju, kaip tokį grožį gali žmogaus ranka ir sutverti.
- Priimkite šį kardą, kaip mūsų draugystės ženklą, Žanai! – baronas ištiesė ranką. – Žinokite: visada ir visur, kur jums prireiktų pagalbos, jūs galite manimi pasikliauti.
- Roberai, aš laimingas turėdamas tokį draugą. Mano kalavijas ir mano gyvybė – visada jūsų paslaugoms. – Nuo kaklo nusiėmiau grandinę su opalu. – O tai mano jums draugystės ženklas.
Mes tvirtai apsikabinome ir po to senešalis atidavė dar vieną mažą ritinėlį, pasakęs, kad tai nuo maestro Ponso, ir nusilenkęs, atsisveikinęs, kartu su savo būriu pasuko arklius atgal.
Ritinėlyje pasirodo buvo nedidelio formato rankraštinė knyga su dagos, baklerio ir net espados su apsiaustu panaudojimo aprašymu ir iliustracijomis. Geras... ir šitas į temą.
Kas per žmonės! Pažystami vos porą dienų, o jau įsitikinęs, kad už mane ir gyvastį atiduos. Ir aš pats taip pasielgsiu.
Ne-e-e... Mane atgal tai ir per jėgą negrąžinsi. Ši epocha – tikroji  mano epocha. Aš savo vietoje. Ačiū Tau, Dieve, ar kas ten esi...
- Vikonte, žinote, kai aš stebiu vyrus, man jie tampa panašūs į povus... – pasigirdo pašaipus baronienės balselis. – Prašau į mano karietą, nes ten geriausios sąlygos jūsų kenčiančiai kojai. Mums link vakaro jau reikėtų būti mano medžioklės pilyje.
- Baroniene, jūs žinote, - mirktelėjau besišypsančiai merginai, - taigi mes povai ir esame.
Kelionę tęsiau jau vežime su visais įmanomais patogumais. Po koja padėjo pagalvėlę, lingavo palygint nedaug, ir skausmas su kraujosrūva po truputį baiginėjosi.
Magdalena, pasirodo, padovanojo sunkią, ornamentuotą grandinę ir masyvių, auksinių, tarpusavyje sujungtų plokštelių. Ne mažiau kilogramo... Na ir brangakmenių ne mažiau kaip koks šimtas gramų. Net nežinau, kaip tokią ir nešioti – atrodo turtingai, puošniai ir iššaukiančiai. Patinka. Ir visa tai už porą bučinių. Galiu tik įsivaizduoti, ką gaučiau, jei būčiau tapęs visapusišku jos meilužiu... Velnias... ne apie tai galvoju...
Karmena pažvairavo į grandinę ir nepasakiusi nė žodžio tik ironiškai šyptelėjo. Bet dvi geras valandas su manimi nesikalbėjo. Ką tai galėtų reikšti? Moterys...
Vakare stabtelėjome prie sraunaus upelio. Gerai pavakarieniavome ir aš pats sau pakeičiau tvarsčius. Aišku žaizda buvo sujudinta, bet uždegimo simptomų nesimatė. Džiugina.
Po to pertvarsčiau Tuką. Prakeiktas šundaktaris odos gabalą prisiuvo bele kaip ir dabar škotas turės bjaurų randą. Bet, ačiū Dievui, uždegimo ir puvimo nesimatė. O randas – niekai... Na ir jis pats dėl to visiškai nesijaudina. Randai tikrą škotą tiktai puošia.
Baroninė pasirodo buvo pašaipūnė ir šmaikštuolė, taip kad laiką leidome maloniuose, elegantiškuose pasižodžiavimuose ir pasišmaikštavimuose. Į medžioklės pilį keliavome ne tik dėl manęs, o dėl to, kad aplinkybės taip supuolė. Ji ten vyko, nes ruošėsi medžioti kalnų gemzes ir kitus vietinius laukinius žvėrelius. Tikiuosi, kad kaip koja užgis, palaikysiu jai bendriją.
Bendrai paėmus, tai man paskutiniu metu sekasi su moterimis.
Na ir šiaip... sekasi...

 
2016-06-02
 
 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą